logo mobile

Chức năng nhiệm vụ Phòng Quản lý chất lượng

I. CHỨC NĂNG

            1. Tham mưu, giúp việc cho Ban Giám hiệu về công tác bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục; thi và đánh giá chất lượng giáo dục ở các bậc học: Cao đẳng, Đại học; sau Đại học đối với tất cả các hệ.

            2. Tham mưu, giúp việc cho Ban Giám hiệu thực hiện triển khai các văn bản hướng dẫn về công tác bảo đảm chất lượng, quản lý việc cấp phát phôi văn bằng, chứng chỉ.

II. NHIỆM VỤ

1. Về công tác khảo thí

            1.1. Xây dựng qui trình thi, kiểm tra kết thúc học phần để thống nhất chung trong toàn Trường. Tổ chức các kỳ thi kết thúc học phần, thi tốt nghiệp cuối khóa đúng theo các qui chế và qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

            1.2. Nghiên cứu đề xuất các hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập của người học theo chương trình đào tạo của Nhà trường.

            1.3. Tổ chức xây dựng và quản lý ngân hàng đề thi, câu hỏi thi của các kỳ thi kết thúc học phần, cải tiến và phát triển các hình thức thi phù hợp với yêu cầu đào tạo của các ngành học, các hệ, bậc đào tạo nhằm nâng cao hiệu quả đánh giá cũng như chất lượng đào tạo.

            1.4. Tham gia tư vấn nghiệp vụ qui trình thi, phương pháp đảm bảo chất lượng đào tạo, thi, kiểm tra đánh giá cho các khoa.

            1.5. Thẩm định tính chính xác của việc chấm bài thi, tổ chức thẩm định ngẫu nhiên kết quả chấm bài các học phần, môn học của giảng viên trên cơ sở phân tích, so sánh kết quả từng học phần, môn học và qua sự phản ánh của sinh viên.

            1.6. Là thành viên tham gia trong Hội đồng thi tốt nghiệp, xét tốt nghiệp.

2. Về công tác bảo đảm chất lượng

            2.1. Nghiên cứu và triển khai các giải pháp toàn diện để bảo đảm chất lượng đào tạo và nghiên cứu phát triển chương trình, phương pháp giảng dạy, phương pháp học tập, kiểm tra, đánh giá chất lượng đào tạo;

            2.2. Nghiên cứu và xây dựng hệ thống công cụ đánh giá việc giảng dạy của giảng viên, học tập của sinh viên và khảo sát việc làm của sinh viên sau khi ra Trường;

            2.3. Tổ chức thực hiện đánh giá trong theo các tiêu chuẩn về kiểm định chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;

            2.4. Tổ chức các khóa tập huấn cho cán bộ và giảng viên về hoạt động kiểm định chất lượng;

            2.5. Hướng dẫn, kiểm tra thực hiện công tác kiểm định chất lượng tại các đơn vị trong Trường.

            2.6. Xây dựng quy trình quản lý việc cấp phát phôi văn bằng, chứng chỉ trong nhà trường.

Thư viện hình ảnh
Đối tác nổi bật