logo mobile

Chức năng nhiệm vụ Phòng Quản lý chất lượng

I. CHỨC NĂNG

            1. Tham mưu, giúp việc cho Ban Giám hiệu về công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ Trường học, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định pháp luật.

            2. Tham mưu, giúp việc cho Ban Giám hiệu về công tác khảo thí, đánh giá chất lượng giáo dục ở các bậc học: Đại học; sau Đại học đối với tất cả các hệ.

            3. Tham mưu, giúp việc cho Ban Giám hiệu triển khai các công tác bảo đảm chất lượng, kiểm định chất lượng các cấp.

            4. Quản lý việc cấp phát phôi văn bằng, chứng chỉ.

II. NHIỆM VỤ

1. Về công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát

            1.1.Tham mưu xây dựng các văn bản quản lý nội bộ về công tác thanh tra, kiểm tra trình Hiệu trưởng ban hành. Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra nội bộ trình Hiệu trưởng phê duyệt;

            1.2.Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật, quy chế, quy định và nhiệm vụ được giao đối với các đơn vị, tổ chức và cá nhân thuộc quyền quản lý của Hiệu trưởng theo kế hoạch và đột xuất;

            1.3. Làm đầu mối phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan về công tác thanh tra, kiểm tra;

            1.4. Theo dõi, đôn đốc, giám sát, kiểm tra, báo cáo Hiệu trưởng việc thực hiện kết luận thanh tra, thông báo kết quả kiểm tra.

            1.5. Tham mưu xây dựng các văn bản quản lý nội bộ về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo trình Hiệu trưởng ban hành;

            1.6. Thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân theo quy định;

            1.7. Tham mưu giải quyết đơn kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo thuộc phạm vi quản lý của Trường theo quy định của pháp luật.

            1.8. Theo dõi, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong Nhà trường;

            1.9. Phối hợp với các đơn vị liên quan tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

            1.10. Giám sát các hoạt động đối ngoại theo sự phân công của Ban Giám hiệu.

2. Về công tác khảo thí

            1.1. Xây dựng các quy chếthi, phối hợp với các đơn vị liên quan để tổ chức các kỳ thi: tuyển sinh,kết thúc học phần đúng qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

            1.2. Nghiên cứu đề xuất các hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập của người học theo chương trình đào tạo của Nhà trường.

            1.3. Tổ chức xây dựng và quản lý ngân hàng đề thi, câu hỏi thi của các kỳ thi kết thúc học phần, cải tiến và phát triển các hình thức thi phù hợp với yêu cầu đào tạo của các ngành học, các hệ, bậc đào tạo nhằm nâng cao hiệu quả đánh giá cũng như chất lượng đào tạo.

            1.4. Tham gia tư vấn nghiệp vụ qui trình thi, phương pháp đảm bảo chất lượng đào tạo, thi, kiểm tra đánh giá cho các khoa.

            1.5. Thẩm định tính chính xác của việc chấm bài thi, tổ chức thẩm định ngẫu nhiên kết quả chấm bài các học phần, môn học của giảng viên trên cơ sở phân tích, so sánh kết quả từng học phần, môn học và qua sự phản ánh của sinh viên.

            1.6. Là thành viên tham gia trong Hội đồng thi tốt nghiệp, xét tốt nghiệp.

3. Về công tác bảo đảm chất lượng

            3.1. Nghiên cứu và triển khai các giải pháp toàn diện để bảo đảm chất lượng đào tạo và nghiên cứu phát triển chương trình, phương pháp giảng dạy, phương pháp học tập, kiểm tra, đánh giá chất lượng đào tạo;

            3.2. Nghiên cứu và xây dựng hệ thống công cụ đánh giá việc giảng dạy của giảng viên, học tập của sinh viên và khảo sát việc làm của sinh viên sau khi ra Trường;

            3.3. Tham mưu cho Ban Giám hiệu tổ chức thực hiện tự đánh giá cấp CTĐT, cấp cơ sở giáo dục theo các tiêu chuẩn về kiểm định chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;

            3.4. Tham mưu cho Ban Giám hiệu tổ chức các khóa tập huấn cho cán bộ và giảng viên về hoạt động kiểm định chất lượng;

            3.5. Tham mưu cho Ban Giám hiệu ban hành các hướng dẫn, kiểm tra thực hiện công tác bảm đảmchất lượng tại các đơn vị trong Trường.

4. Về công tác quản lý cấp phát phôi văn bằng, chứng chỉ

            Xây dựng quy trình quản lý việc cấp phát phôi văn bằng, chứng chỉ trong nhà trường.

Thư viện hình ảnh
Đối tác nổi bật